Regelement ZVV De Jager

1. Alle wedstrijden duren 2 x 22,5 minuut zonder rust.
2. Alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de vereniging. Wanneer de vereniging over onvoldoende scheidsrechters kan beschikken, kunnen de teams worden verplicht tot het leveren van scheidsrechters.
3. Teams die in het programma eerst staan vermeld, dienen zo nodig voor afwijkende shirts te zorgen (er zijn eventueel groene hesjes beschikbaar).
4. Alleen spelers die op de spelerslijst staan, die niet zijn geschorst of uitgesloten van deelname aan wedstrijden en van wie het pasje compleet is (pasfoto, naam, adres, woonplaats, geboortedatum) mogen meedoen aan de competitie. Spelers kunnen slechts bij één team op de lijst voorkomen. De pasjes worden vóór de wedstrijd door de aanvoerders spontaan aangeboden aan de tijdwaarneming ter controle. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de pasjes. Wanneer de pasjes zijn vergeten, maakt de tijdwaarneming daarvan een aantekening en krijgt het betreffende team een boete van € 10. De minimumleeftijd voor spelers is 16 jaar. Eén speler van een team moet herkenbaar zijn als aanspreekpunt. Die speler draagt daarom een aanvoerdersband.
Tijdens het seizoen zijn spelerstransfers uitgesloten. Er zijn per seizoen twee perioden waarbinnen (nieuwe) spelers kunnen worden aangemeld. De eerste periode loopt tot eind september en de tweede periode loopt van 5 tot en met 31 december. Daartussen en daarna kunnen geen nieuwe spelers meer worden aangemeld. Voor doelverdedigers kan op verzoek dispensatie worden verleend. Aanmelding mag digitaal, wel compleet met alle hierboven al genoemde gegevens, inclusief pasfoto. Aanmeldingen bij de beheerder van het pasjessysteem, Dian Versteeg. De nieuwe speler is speelgerechtigd indien door Dian een spelerspas in de map is gevoegd. Ga uit van tenminste een week verwerkingstijd.
5. Bij te weinig spelers (er kunnen er 20 op de spelerslijst staan) mag er één speler van een ander team meedoen. Dit kan een keeper zijn of een veldspeler. Inclusief de invaller mag het team dan over maximaal één wisselspeler beschikken. De betreffende speler mag (evenals voorheen een keeper) in meerdere wedstrijden op een avond uitkomen. Bij voorkeur worden andere spelers uit de eigen divisie gevraagd om in te vallen. Bij schorsingen van keepers mogen deze niet worden vervangen door keepers/spelers van andere teams.
6. Overtreding van de regels 4 en 5 wordt bestraft met een 5-0 nederlaag, drie punten in mindering en een geldboete van € 25. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld meedoen van geschorste spelers) kunnen nadere sancties worden getroffen.
7. Spelers en/of functionarissen die als gevolg van een rechtstreekse rode kaart door de scheidsrechter van het speelveld naar de tribune worden gestuurd, worden automatisch voor één wedstrijd geschorst. Daarnaast zal de zaak worden voorgelegd aan de strafcommissie, welke de bevoegdheid heeft tot aanvullende strafoplegging over te gaan. Hiertoe zijn formulieren in de map aanwezig, waarop de scheidsrechter de tenlastelegging invult. Ook de tijdwaarneming vult hierop een verklaring in, evenals betrokkene en eventueel dienst tegenspeler.
8. Teams die een wedstrijd willen verzetten, moeten dit minimaal 2 weken voor de wedstrijd gemotiveerd per e-mail aanvragen bij de competitieleider Dennis Mijdam ([email protected]) . Het bestuur beslist of aan het verzoek kan worden voldaan.
9. Afmelden door de teams voor de geplande wedstrijden is, behoudens zeer bijzondere omstandigheden, niet toegestaan. Met afmelden wordt gelijk gesteld het niet komen opdagen, het met te weinig spelers (minder dan vier) komen opdagen, of het minimaal tien minuten te laat verschijnen. Het bestuur beoordeelt de omstandigheden en kan eventueel op verzoek reglementair verschuldigde boetes aanpassen of kwijtschelden. Zorg s.v.p. voor genoeg beschikbare spelers op de spelerslijst, pas zo nodig artikel 5 toe, of vraag één persoon van de zaalwacht mee te doen.
10. Vinden niettemin toch afmeldingen plaats, dan geldt het volgende boeteschema:
1e keer afmelden: Boete € 50, een 5-0 nederlaag en 3 punten in mindering;
2e keer afmelden: Boete € 100 (totaal € 150), een 5-0 nederlaag en 3 punten in mindering;
3e keer afmelden: Boete € 200 (totaal € 350) en uitsluiting van verdere deelname aan de competitie en/of het bekertoernooi.
Van alle door het betreffende team gespeelde wedstrijden komen in dat geval de uitslagen te vervallen. Als afmeldingen bovendien niet tijdig zijn doorgegeven aan de competitieleider, de tegenstander en de scheidsrechter dan volgt een extra boete van € 50.
11. Het lidmaatschap is door de teams aangegaan voor onbepaalde tijd en tenminste voor de duur van één seizoen. Zonder opzegging loopt dit dus door. Eventuele opzegging per het einde van een seizoen dient uiterlijk 30 april te geschieden per e-mail bij de secretaris Hendri ’t Lam. ([email protected]). Bij latere opzegging kan het bestuur overgaan tot oplegging van boetes en/of het in rekening brengen van extra gemaakte kosten.
12. Teams die niet aan de zaalwacht/tijdwaarneming voldoen krijgen een boete van 50 euro. Teams die zaalwacht/tijdwaarneming hebben dienen ook voor een lijnrechter te zorgen. Op basis van artikel 2 kunnen teams ook worden verplicht tot het leveren van een scheidsrechter. Het niet nakomen van deze laatste verplichting wordt afzonderlijk beboet met 50 euro. Bij herhaling worden de in dit artikel genoemde boetes verdubbeld.
13. De zaalwacht/tijdwaarneming en de lijnrechter dienen 15 min. voor aanvang van de eerste wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn en moeten ervoor zorgen dat de doelen op het veld geplaatst en na afloop ook opgeruimd worden. Ook de tribune moet dan ingeklapt worden. Scorebord en vlag in bergruimte.
14. Als in de competitie of de beker teams gelijk eindigen, is het doelsaldo bepalend. Bij een gelijk doelsaldo wordt er naar het onderlinge resultaat gekeken. Is er dan nog geen verschil, dan beslist het bestuur.
15. De nummers 7 en 8 van divisie A degraderen naar divisie B.
16. De nummers 1 en 2 van divisie B promoveren naar divisie A.
17. Nieuwe teams beginnen in divisie B.
18. Wanneer één of meer teams stoppen, kunnen de regels 15 en 16 worden aangepast door het bestuur.
19. Op de slotavond worden de twee bekerfinales en de wedstrijd om de supercup gespeeld, waarna in het sportcafé de prijsuitreiking plaatsvindt met aansluitend een gezellige afsluiting van het seizoen. Het bestuur roept alle teams op hierbij zo voltallig mogelijk aanwezig te zijn.
20. De teams worden geacht op de jaarlijkse ledenvergadering met tenminste één persoon aanwezig te zijn.
21. Iedereen speelt voor eigen risico. Het bestuur/de vereniging is niet aansprakelijk voor de risico’s die de spelers lopen tijdens de wedstrijden. Het bestuur/de vereniging is evenmin aansprakelijk voor schade welke door spelers wordt toegebracht aan bezoekers of aanwezige functionarissen.
22. Het bestuur/de vereniging is niet aansprakelijk voor verloren, zoekgeraakte, beschadigde of gestolen spullen en persoonlijke eigendommen in de zaal, de kleedkamer of het sportcafé.
23. De contributie dient uiterlijk op 1 oktober te zijn ontvangen op de rekening van ZVV De Jager. IBAN: NL54 RABO 0301 5594 73.
Bij betaling na 1 oktober geldt een boete van 25 euro en 3 punten in mindering voor elke wedstrijd die men speelt na deze datum, totdat de contributie is overgemaakt. Een algehele uitsluiting van de competitie en beker wordt van kracht, als op 1 december nog geen betaling is ontvangen. De verplichting voor het betalen van de contributie en boetes blijft wel van kracht, inclusief eventuele bijkomende kosten.
24. Leden van de vereniging zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De vereniging kent spelende leden en overige leden. Spelende leden dienen door de teams te worden aangemeld op de spelerslijst, evenals eventuele trainers/begeleiders van de teams. Overige leden zijn o.a. bestuursleden, commissieleden en scheidsrechters. Indien niet spelend zijn overige leden geen contributie verschuldigd. De contributie van de spelende leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering en wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen in één bedrag per deelnemend team in rekening gebracht.
25. In alle andere gevallen anders dan hierboven vermeld, beslist het bestuur van Z.V.V. ´De Jager`.