Informatie

1. Bal tegen het plafond: indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
2. Opzettelijk hands: directe vrije schop en 2 minuten straftijd (ter beoordeling aan scheidsrechter).
3. Wanneer de doelverdediger de bal raakt of controleert met hand of voet op eigen helft gedurende langer dan 4 seconden volgt een indirecte vrije trap voor de tegenpartij. Dit is ook het geval wanneer de doelverdediger de bal, nadat hij die gespeeld heeft, opnieuw aanraakt op eigen helft nadat de bal met opzet naar hem wordt gespeeld door een medespeler zonder dat een tegenstander de bal heeft geraakt of gespeeld.
4. Uit de aftrap, uit een intrap en uit een doelworp kan niet rechtstreeks worden gescoord. Ook een door de keeper uit zijn strafschopgebied in het andere doel gegooide bal is geen geldig doelpunt. Hervatting is in alle gevallen een doelworp voor de tegenpartij.
5. De scheidsrechter kan gele en rode kaarten geven.
Geel betekent een vaste tijdstraf van 2 minuten en rood betekent een vaste tijdstraf van 5 minuten. Een speler die rood krijgt mag niet meer meedoen, dient de speelvloer te verlaten en mag na de tijdstraf worden vervangen door een medespeler. Twee keer geel betekent een rode kaart en een vaste tijdstraf van 5 minuten.
6. De vaste tijdstraf bij een gele kaart betekent dat eerdere aanvulling van het team bij een tegentreffer dus niet meer mogelijk is. Na een vierde gele kaart volgt automatisch schorsing van één wedstrijd; het bestuur geeft hiervan bericht. Idem na iedere 6e, 8e, 10e gele kaart enzovoorts.
7. Een hervatting van het spel dient binnen 4 seconden te gebeuren en de
tegenstander dient minimaal 5 meter afstand te houden.
8. Bij een indirecte vrije schop houdt de scheidsrechter een arm gestrekt boven zijn hoofd.
9. Bij spelhervattingen moet de bal stil liggen.
10. Teams moeten in het veld uniforme wedstrijdkleding dragen tijdens de wedstrijden.
11. Bij het maken van een sliding bij/op een tegenstander volgt een gele kaart en een directe vrije schop voor de tegenpartij. NB: Een sliding is toegestaan mits er geen tegenstander in de buurt is.
12. Een gele kaart wordt gegeven bij: een sliding op tegenstander, gevaarlijke wijze
van aanvallen, vasthouden, duwen, commentaar op de scheidsrechter, herhaaldelijk maken van overtredingen, herhaaldelijk niet op afstand staan, spelbederf en foutief wisselen*.

* wisselen tussen spelers dient te gebeuren tussen de twee zwarte korte streepjes aan de kant van het scorebord. Er mag pas een nieuwe speler het veld in, als de andere speler buiten het veld is.

12. Een rode kaart wordt gegeven bij: gewelddadige handeling, discriminerende of
grove beledigende taal, onbehoorlijk gedrag en het op een onreglementaire wijze ontnemen van een scoringskans.
13. Bovenstaande regels voor gele en rode kaarten zijn richtlijnen, de scheidsrechter
bepaalt of er een kaart wordt gegeven en welke kleur kaart het is. De beslissing van de scheidsrechter dient altijd gerespecteerd te worden.
14. Bij een vrije trap voor de aanvallende partij in het gebied tussen het doel en de
doorgetrokken zwarte lijn moet de bal zo snel mogelijk op de juiste plaats worden neergelegd, waarna de scheidsrechter fluit om de vrije trap te laten nemen.
15. Een strafschop wordt genomen aan de rand van het strafschopgebied (6-meterlijn).
16. Op de bank mogen enkel wisselspelers en een eventuele leiders plaatsnemen.
Andere betrokkenen dienen op de tribune plaats te nemen.
17. Het is toegestaan achteruit te lopen met de bal mits er geen lichamelijk contact is.
18. Het van achteren wegtikken van de bal tussen de benen van een tegenstander is
geen overtreding wanneer hierbij de tegenstander niet wordt geraakt.
19. Een eventuele strafschoppenserie bestaat uit 5 strafschoppen. Is er na deze serie
geen winnaar, dan wordt er om-en-om geschoten totdat er een winnaar is.
20. De voordeelregel mag worden toegepast.

1. Alle wedstrijden duren 2 x 22,5 minuut zonder rust.
2. Alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de vereniging. Wanneer de vereniging over onvoldoende scheidsrechters kan beschikken, kunnen de teams worden verplicht tot het leveren van scheidsrechters.
3. Teams die in het programma eerst staan vermeld, dienen zo nodig voor afwijkende shirts te zorgen (er zijn eventueel groene hesjes beschikbaar).
4. Alleen spelers die op de spelerslijst staan, die niet zijn geschorst of uitgesloten van deelname aan wedstrijden en van wie het pasje compleet is (pasfoto, naam, adres, woonplaats, geboortedatum) mogen meedoen aan de competitie. Spelers kunnen slechts bij één team op de lijst voorkomen. De pasjes worden vóór de wedstrijd door de aanvoerders spontaan aangeboden aan de tijdwaarneming ter controle. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de pasjes. Wanneer de pasjes zijn vergeten, maakt de tijdwaarneming daarvan een aantekening en krijgt het betreffende team een boete van € 10. De minimumleeftijd voor spelers is 16 jaar. Eén speler van een team moet herkenbaar zijn als aanspreekpunt. Die speler draagt daarom een aanvoerdersband.
Tijdens het seizoen zijn spelerstransfers uitgesloten. Er zijn per seizoen twee perioden waarbinnen (nieuwe) spelers kunnen worden aangemeld. De eerste periode loopt tot eind september en de tweede periode loopt van 5 tot en met 31 december. Daartussen en daarna kunnen geen nieuwe spelers meer worden aangemeld. Voor doelverdedigers kan op verzoek dispensatie worden verleend. Aanmelding mag digitaal, wel compleet met alle hierboven al genoemde gegevens, inclusief pasfoto. Aanmeldingen bij de beheerder van het pasjessysteem, Dian Versteeg. De nieuwe speler is speelgerechtigd indien door Dian een spelerspas in de map is gevoegd. Ga uit van tenminste een week verwerkingstijd.
5. Bij te weinig spelers (er kunnen er 20 op de spelerslijst staan) mag er één speler van een ander team meedoen. Dit kan een keeper zijn of een veldspeler. Inclusief de invaller mag het team dan over maximaal één wisselspeler beschikken. De betreffende speler mag (evenals voorheen een keeper) in meerdere wedstrijden op een avond uitkomen. Bij voorkeur worden andere spelers uit de eigen divisie gevraagd om in te vallen. Bij schorsingen van keepers mogen deze niet worden vervangen door keepers/spelers van andere teams.
6. Overtreding van de regels 4 en 5 wordt bestraft met een 5-0 nederlaag, drie punten in mindering en een geldboete van € 25. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld meedoen van geschorste spelers) kunnen nadere sancties worden getroffen.
7. Spelers en/of functionarissen die als gevolg van een rechtstreekse rode kaart door de scheidsrechter van het speelveld naar de tribune worden gestuurd, worden automatisch voor één wedstrijd geschorst. Daarnaast zal de zaak worden voorgelegd aan het bestuur, dat de bevoegdheid heeft tot aanvullende strafoplegging over te gaan. Hiertoe zijn (wedstrijd)formulieren in de map aanwezig, waarop de scheidsrechter de tenlastelegging invult. Ook eventuele getuigen vullen een verklaring in, evenals betrokkene en eventueel dienst tegenspeler.
8. Teams die een wedstrijd willen verzetten, moeten dit minimaal 2 weken voor de wedstrijd gemotiveerd per e-mail aanvragen bij de competitieleider Dennis Mijdam (dennismijdam@hotmail.com) . Het bestuur beslist of aan het verzoek kan worden voldaan.
9. Afmelden door de teams voor de geplande wedstrijden is, behoudens zeer bijzondere omstandigheden, niet toegestaan. Met afmelden wordt gelijk gesteld het niet komen opdagen, het met te weinig spelers (minder dan vier) komen opdagen, of het minimaal tien minuten te laat verschijnen. Het bestuur beoordeelt de omstandigheden en kan eventueel op verzoek reglementair verschuldigde boetes aanpassen of kwijtschelden. Zorg s.v.p. voor genoeg beschikbare spelers op de spelerslijst, pas zo nodig artikel 5 toe, of vraag één persoon van de zaalwacht mee te doen.
10. Vinden niettemin toch afmeldingen plaats, dan geldt het volgende boeteschema:
1e keer afmelden: Boete € 50, een 5-0 nederlaag en 3 punten in mindering;
2e keer afmelden: Boete € 100 (totaal € 150), een 5-0 nederlaag en 3 punten in mindering;
3e keer afmelden: Boete € 200 (totaal € 350) en uitsluiting van verdere deelname aan de competitie en/of het bekertoernooi.
Van alle door het betreffende team gespeelde wedstrijden komen in dat geval de uitslagen te vervallen. Als afmeldingen bovendien niet tijdig zijn doorgegeven aan de competitieleider, de tegenstander en de scheidsrechter dan volgt een extra boete van € 50.
11. Het lidmaatschap is door de teams aangegaan voor onbepaalde tijd en tenminste voor de duur van één seizoen. Zonder opzegging loopt dit dus door. Eventuele opzegging per het einde van een seizoen dient uiterlijk 30 april te geschieden per e-mail bij de secretaris Hendri ’t Lam. (hendrisimone@kpnplanet.nl). Bij latere opzegging kan het bestuur overgaan tot oplegging van boetes en/of het in rekening brengen van extra gemaakte kosten.
12. Teams die niet aan de zaalwacht voldoen krijgen een boete van 50 euro. Op basis van artikel 2 kunnen teams ook worden verplicht tot het leveren van een scheidsrechter. Het niet nakomen van deze laatste verplichting wordt afzonderlijk beboet met 50 euro. Bij herhaling worden de in dit artikel genoemde boetes verdubbeld.
13. De teams hebben zaalwacht bij hun eigen wedstrijden. Bovendien heeft het thuisspelende (eerstgenoemde) team in de eerste wedstrijd op een avond de verplichting om tijdig alles (doelen, scorebord en tribune) klaar te zetten. Het thuisspelende (eerstgenoemde) team in de laatste wedstrijd op een avond heeft de verplichting om alles (doelen, scorebord en tribune) weer netjes op te ruimen. Ook maken zij een foto van het wedstrijdformulier van die avond en sturen dat per WhatsApp naar de competitieleider. Zie ook regel 12 voor van toepassing zijnde boetes bij niet-nakoming. Andere teams mogen natuurlijk wel helpen bij klaarzetten en/of opruimen. De scheidsrechters halen en brengen de map met wedstrijdformulieren steeds achter de bar. Zij ondertekenen ook het wedstrijdformulier voor akkoord.
14. Als in de competitie of de beker teams gelijk eindigen, is het doelsaldo bepalend. Bij een gelijk doelsaldo wordt er naar het onderlinge resultaat gekeken. Is er dan nog geen verschil, dan beslist het bestuur.
15. De nummer 8 van divisie A degradeert naar divisie B. Andersom promoveert de nummer 1 van divisie B naar divisie A.
16. Over degradatie van nummer 7 en promotie van nummer 2 beslist het bestuur; zo nodig wordt een beslissingswedstrijd vastgesteld.
17. Nieuwe teams beginnen in divisie B.
18. Wanneer één of meer teams stoppen, kunnen de regels 15 en 16 worden aangepast door het bestuur.
19. Op de slotavond worden de twee bekerfinales en de wedstrijd om de supercup gespeeld, waarna in het sportcafé de prijsuitreiking plaatsvindt met aansluitend een gezellige afsluiting van het seizoen. Het bestuur roept alle teams op hierbij zo voltallig mogelijk aanwezig te zijn.
20. De teams worden geacht op de jaarlijkse ledenvergadering met tenminste één persoon aanwezig te zijn.
21. Iedereen speelt voor eigen risico. Het bestuur/de vereniging is niet aansprakelijk voor de risico’s die de spelers lopen tijdens de wedstrijden. Het bestuur/de vereniging is evenmin aansprakelijk voor schade welke door spelers wordt toegebracht aan bezoekers of aanwezige functionarissen.
22. Het bestuur/de vereniging is niet aansprakelijk voor verloren, zoekgeraakte, beschadigde of gestolen spullen en persoonlijke eigendommen in de zaal, de kleedkamer of het sportcafé.
23. De contributie dient uiterlijk op 1 oktober te zijn ontvangen op de rekening van ZVV De Jager. IBAN: NL54 RABO 0301 5594 73.
Bij betaling na 1 oktober geldt een boete van 25 euro en 3 punten in mindering voor elke wedstrijd die men speelt na deze datum, totdat de contributie is overgemaakt. Een algehele uitsluiting van de competitie en beker wordt van kracht, als op 1 december nog geen betaling is ontvangen. De verplichting voor het betalen van de contributie en boetes blijft wel van kracht, inclusief eventuele bijkomende kosten.
24. Leden van de vereniging zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De vereniging kent spelende leden en overige leden. Spelende leden dienen door de teams te worden aangemeld op de spelerslijst, evenals eventuele trainers/begeleiders van de teams. Overige leden zijn o.a. bestuursleden, commissieleden en scheidsrechters. Indien niet spelend zijn overige leden geen contributie verschuldigd. De contributie van de spelende leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering en wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen in één bedrag per deelnemend team in rekening gebracht.
25. In alle andere gevallen anders dan hierboven vermeld, beslist het bestuur van ZVV De Jager.